Audi automobiļa garantijas noteikumi

1. AUDI AG garantē, ka piegādātais automobilis ir bez defektiem attiecībā uz visiem ražotāja materiāliem un ražotāja darbu. Iegādājoties jaunu automobili, AUDI AG nodrošina divu gadu garantiju, balstoties uz automobiļa ekspluatācijas noteikumiem, kuri izklāstīti automobiļa lietošanas pamācībā un uz zemāk aprakstītajiem garantijas noteikumiem. Par salīdzinājumu kalpo automobiļu rūpniecībā pieņemtais līdzīga veida automobiļu tehniskais stāvoklis nodošanas vai pirmās reģistrācijas brīdī.

2. Automobiļa garantijas laiks sākas ar dienu, kad automobili AUDI AG ar autorizēta Audi partnera starpniecību nodod pircējam vai automobiļa pirmās reģistrācijas datumā, atkarībā no tā, kas iestājies vispirms. Neatkarīgino tā, automobiļa garantijas laiks sākas, ja autorizēts Audi partneris sāk lietot vai reģistrē lietošanai automobili Eiropas ekonomiskās zonas vai Šveices teritorijā. Garantijas laika sākumu AUDI AG vai autorizēts Audi partneris dokumentē servisa grāmatiņā.

3. Priekšnoteikums garantijas saistību izpildei ir regulāra tehnisko apkopju veikšana atbilstoši AUDI AGnormatīvajām prasībām.

4. Ja konstatēts defekts, uz kuru attiecināma garantija, AUDI AG pēc savas izvēles var likt novērst defektuautorizētam Audi servisa partnerim (remonts) vai piegādāt jaunu automobili. Remonta gadījumā AUDI AG pēcsaviem ieskatiem var bojāto rezerves daļu remontēt vai aizstāt ar jaunu.Lai izmantotu tiesības, kas izriet no šīs garantijas, jāņem vērā šādi nosacījumi:a) Garantijas prasības var tikt pildītas tikai pie autorizētiem Audi servisa partneriem Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, ka arī Šveicē. Ja automobilis ir piegādāts vai reģistrēts ārpus Eiropas ekonomiskās zonasvalstīm vai Šveices, šī garantija nav spēkā. b) Jāuzrāda pilnībā aizpildīta servisa grāmatiņa, kas apliecina to, ka servisa apkopes veiktas saskaņā ar AUDI AG normatīvajām prasībām un intervāliem. c) Nomainītās rezerves daļas ir AUDI AG īpašums. d) Remonta ietvaros nomainītajām, krāsotajām un remontētajām daļām tiek nodrošināta garantija līdzautomobiļa garantijas termiņa beigām. e) Ja automobilim garantijas laikā parādījies defekts, dēļ kura nav iespējams ar to pārvietoties, garantijasņēmējam ir pienākums kontaktēties ar tuvāko darbojošos autorizēto Audi servisa partneri. f) Ja AUDI AG uz garantijas gadījuma pamata piegādā jaunu automobili, AUDI AG var prasīt no garantijasņēmēja atgriezt bojāto automobili un samaksāt atbilstošu lietošanas kompensāciju (atlīdzību) paratgriezto automobili. Bojātā automobiļa atpakaļ pieņemšana un jauna automobiļa piegāde notiek tikaitā autorizētā Audi partnera uzņēmumā, kurš pārdevis vai pirmo reizi reģistrējis atgriežamo automobili.

5. Garantijas saistības nepastāv, ja defekts radies sekojošu iemeslu dēļ: a) Garantijas ņēmējs vai trešā persona, kas nav autorizēts Audi servisa partneris nav pienācīgi remontējis automobili, nav pienācīgi veicis tehniskās apkopes, kā arī nav atbilstoši kopis automobili, vai b) Nav ievēroti noteikumi par automobiļa izmantošanu, aprūpi un apkopi (skat. Lietošanas pamācību), vaic) Automobilis bojāts svešas iedarbības vai ārējas ietekmes rezultātā (piem. nelaimes gadījums, plūdi,krusa u.c.), vai d) Ja automobilim uzstādītas vai iebūvētas daļas, kuru izmantošanu AUDI AG nav atļāvis, vai ja automobilis pārbūvēts AUDI AG neatļautā veidā (piem. tūninga pasākumi u.c.), vai e) Garantijas ņēmējs nav pienācīgi apgājies vai pārslogojis automobili (piem. motorsporta sacensībās,pārkraujot u.c.), vai f) Garantijas ņēmējs nav nekavējoties paziņojis par defektu un neskatoties uz uzaicinājumu, nav nekavējoties nodevis automobili remontam.

6. Dabiskais nodilums un nolietošanās: Garantija neattiecas uz dabisku nodilumu un nolietošanos (piem. uz filtriem, bremžu uzlikām, bremžu diskiem,sajūgu, riepām, amortizatoriem, stikla tīrītāja slotiņām, kvēlspuldzēm u.c.) Uz nodilumu un nolietošanos ir attiecināmi arī regulēšanas darbi (piem. durvju un pārsegu regulēšana, riteņuģeometrijas regulēšana, riteņu balansēšana, dzinēja parametru un iestatījumu koriģēšana u.c.)

7. Automobiļa garantijas remonta gadījumā tiek segti tikai tiešie remonta izdevumi. Garantijā nav iekļautas neaizvietošanas prasības, tādas kā maiņas automobiļa piešķiršana uz remonta laiku, ne arī zaudējumu kompensācijas prasības. AUDI AG krāsojuma un virsbūves garantija Papildus Audi jauna automobiļa garantijai AUDI AG nodrošina jaunam automobilim trīs gadu garantiju krāsojuma defektiem un divpadsmit gadu garantiju pret virsbūves caurrūsēšanu.